Pravidla užívání

I. ÚVOD Provozovatelem internetového obchodu umístěného na doméně shop.espressodoma.cz (dále společně jen "internetový obchod shop.espressodoma.cz) je obchodní společnost Talianska káva s.r.o., IČ: 46 502 301, se sídlem Jelšová 1669/33, 974 01 Banská Bystrica, slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v bANSKEJ bYSTRICI, oddíl C, vložka č. 21470 / S., Emailová adresa: info@homebarista.sk (dále jen "provozovatel"). Provozovatel vydává následující podmínky používání internetového obchodu shop.espressodoma.cz upravující vzájemná práva a povinnosti mezi ním a návštěvníky těchto stránek (dále jednotlivě jen "uživatel"). Každý uživatel je povinen seznámit se s podmínkami používání internetového obchodu shop.espressodoma.cz Uživatel svou návštěvou a dalším používáním internetového obchodu potvrzuje, že byl s těmito podmínkami používání seznámen a souhlasí s nimi.


II.OBSAH A POUŽITÍ STRÁNEK INTERNETOVÉHO OBCHODU SHOP.ESPRESSODOMA.CZ Přístup k internetovému obchodu a jeho používání uživatelem je bezplatné. Uživatel nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s realizací přístupu na tyto stránky, tedy náklady na provoz elektronického zařízení, pomocí kterého k stránkám přistupuje, a náklady na internetové připojení. Obsah internetového obchodu je tvořen především texty, fotografiemi nebo obrázky, audio nebo audiovizuální záznamy, které na tyto stránky umístil provozovatel (dále společně jen "obsah"). Obsah je chráněn autorským právem provozovatele nebo třetích osob a jakékoliv jeho použití podléhá předchozímu písemnému souhlasu provozovatele, s výjimkou případů stanovených zákonem, například pokud jde o použití autorsky chráněných děl pro soukromou potřebu, pro účely citace nebo na výchovně vzdělávací účely. Za aktuálnost, pravdivost a správnost informací tvořících obsah stránek internetového obchodu odpovídají příslušní autoři. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku zveřejnění nebo použití neaktuálních, nepravdivých či nesprávných informací tvořících obsah stránek internetového obchodu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že obsah internetového obchodu nemusí být dostupný nepřetržitě. Přístupnost obsahu může být omezena především v důsledku technické chyby nebo rozhodnutí provozovatele, který si vyhrazuje právo na znepřístupnění jím určené části obsahu. Kliknutím na některé odkazy na stránkách internetového obchodu může dojít k opuštění portálu a přesměrování uživatele na internetové stránky 3. osob. Propojené internetové stránky nejsou provozovatelem kontrolovány a provozovatel není odpovědný za obsah žádné takto propojené internetové stránky, ani za škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku jeho přesměrování.