Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení Nákup zboží a služeb / kurzů, teambuildingových akcí, cateringů / v internetovém obchodě shop.espressodoma.cz mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Prodávající Talianska káva, s.r.o. Jelšová 33 974 01 Banská Bystrica Slovenská Republika IČO: 46 502 301 DIČ: 2820019532 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BIC / SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK88 1111 0000 0011 5660 1018 Prodávající je plátcem DPH. Všechny uvedené ceny jsou koncové s DPH. Telefonický kontakt: 00421 0902 956 000 E-mailový kontakt: uvedený v patce obchodu.

3. Kupující- registrovaný uživatel systému - fyzická osoba po dovršení 16 let nebo právnická osoba, které mají na základě registrace nebo vyplnění svých kontaktních údajů právo objednat zboží a služby nabízené v internetovém obchodě prodávajícího.

4. Objednávka -Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a služeb prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Objednávky lze podat jedině elektronicky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem od kupujícího při registraci nebo při realizaci objednávky. Obdržení každé objednávky je potvrzeno formou automatické e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou kupujícím. Další e-mailovou zprávou do 1 pracovního dne potvrzuje dodavatel dostupnost objednaného zboží na skladě - takto potvrzená objednávka, je považována za závaznou pro obě strany.

5. Zpracování údajů V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a implementací opatření k zajištění souladu prodávajícího s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů , vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce "ochrana soukromí" 6. Způsoby platby, platební podmínky Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny koncové s DPH. Za zboží a služby lze taktéž platit bankovním převodem, platební kartou, dobírkou nebo přes Go Pay na účet společnosti prodávajícího. V případě platby bankovním převodem si kupující může po potvrzení objednávky vytisknout zálohovou fakturu zaslanou e-mailem, která obsahuje informace o zboží, ceně a účtu prodávajícího, na který je třeba zálohovou fakturu uhradit. Splatnost zálohové faktury je 7 dní. Maximální částka objednávky zasílané na dobírku není. 7. Dodací podmínky Standardní dodací lhůty v pracovních dnech jsou zpravidla uvedeny u každého zboží nebo službě na webstránce obchodu. Státní svátky, dny pracovního volna a dovolená u prodávajícího mohou přímo úměrně prodloužit lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách. Platba bankovním převodem trvá standardně do 2 pracovních dnů. Platba přes Go Pay je okamžitá. Platba kartou je okamžitá. 8. Poštovné a balné Slovenská pošta: € Kurýr: €

9. Záruční doba Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Na veškeré zboží a služby se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží nebo služby zákazníkům. Záruka se vztahuje pouze na výrobní závady. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné závady. Případné závady je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za závady způsobené přepravcem prodávající neručí.

10. Vrácení zboží Zboží zakoupené v internetovém obchodě prodávajícího je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 30 dnů od jeho převzetí. Postup v případě odstoupení od smlouvy: Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění. Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu písemně na adresu sídla dodavatele doporučenou poštou s přílohou kopie faktury o koupi vracených zboží. Zboží je třeba vrátit na adresu sídla společnosti v originálním balení, kompletní, nepoužité a nepoškozené, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí kupující. Cena za zboží bude kupujícímu vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, znehodnocený zboží apod.). V souladu se zákonem nelze bez udání důvodu vrátit zboží, pokud bylo předmětné zboží vyroben kupujícímu na míru.

11. Storno objednávky Ze strany kupujícího Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky lze zrušit objednávku pouze po vzájemné dohodě, s výjimkou - pokud si prodávající nesplnil své povinnosti vůči kupujícímu vyplývající z těchto obchodních podmínek. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (náklady spojené se zasláním objednávky). Ze strany prodávajícího Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, pokud již zboží nevyrábí nebo nedodává, nemá ho na skladě, resp. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že některé zboží z objednávky skladem chybí, pošle prodávající zásilku aniž zboží, jestliže se s kupujícím nedohodne jinak. Částka, kterou kupující zaplatil, mu bude převedena zpět na jeho účet do 5 pracovních dnů. Pokud kupující nereaguje na komunikaci s prodávajícím po dobu delší než 5 pracovních dnů, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

12. Reklamace Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Na veškeré zboží a služby se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží nebo služby zákazníkům. Záruka se vztahuje pouze na výrobní závady. Kupující je povinen zboží nebo službu po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné závady. Případné závady je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za závady způsobené přepravcem dodavatel neručí. Postup vyřízení reklamace Kupující zašle vadné zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží musí být dodáno čistý a mechanicky nepoškozené. Zásilka musí být řádně zabalena, označena viditelně slovem "REKLAMACE" a musí obsahovat:     reklamované zboží včetně příslušenství     kopii nákupního dokladu     podrobný popis závady     dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo a e-mail). Zásilku je nutné k reklamaci zaslat formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebo formou dobírky, nebude přijat! Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na:     OPRAVU     výměnu vadného zboží za bezvadné     nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny     nebo odstoupení od smlouvy. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. V případě, že je vada zboží neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu. Záruka se nevztahuje na:     poškození a zničení zboží v důsledku neodborné manipulace     poškození používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá     poškození při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze     poškození vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, standardně do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě. Reklamační řád.

13. Možnost řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím on-line evropské platformy RSO Jakékoliv svá práva a nároky si můžete vůči nám uplatňovat iv rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně i naše nároky vůči Vám mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože Vaše stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů. V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte prostřednictvím naší e-mailové adresy. Stížnost můžete podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

14. Závěrečná ustanovení a další ustanovení Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce obchodu prodávajícího. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 30.1.2018.