Ochrana soukromí

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Identifikace provozovatele

Provozovatelem internetového obchodu shop.espressodoma.cz a zpracovatelem osobních údajů obchodu je společnost Talianska káva s.r.o. se sídlem Jelšová 33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 502 301, zapsaná u Okresního soudu Banská Bystrica, vložka č.21470 / S, oddíl Sro. Kontakt pro řešení záležitostí týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů - tel .: 00421 902 956 000, e-mail: info@homebarista.sk   osobní údaje Podle Zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů jsou osobní údaje definovány jako: "Veškeré informace o o identifikované fyzické osoby, nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo, nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje *, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity ". * Lokalizační údaje - § 57 odst. 2 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů Prohlašujeme, že naše systémy jsou chráněny proti zneužití osobních údajů, všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a zachází se s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) av souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Talianska káva, s.r.o. bude zpracovávat (shromažďovat, uchovávat a používat) poskytnuté osobní údaje způsobem, který je v souladu se Zákonem 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů. Budeme usilovat o to, aby byly osobní údaje dotčených osob byly přesné a aktuální, a nebudeme je uchovávat déle, než je nutné. Provozovatel je povinen uchovávat informace v souladu se zákonem, například informace potřebné pro daň z příjmů a účely auditu. Jak dlouho by se měly uchovávat určité druhy osobních údajů, může být také upraveno specifickými požadavky odvětví podnikání a dohodnutými postupy. Osobní údaje mohou být uchovávány kromě stanovených lhůt také v závislosti na individuálních obchodních potřeb. Toto Oznámení o zpracování a ochraně osobních údajů uvádí typy osobních údajů, které získáváme, způsoby, jakými používáme tyto údaje, osoby a subjekty, se kterými tyto údaje sdílíme, a možnosti nastavení, které máte v souvislosti s využíváním údajů ze strany naší společnosti. Toto sdělení také uvádí opatření, která přijímáme na ochranu zabezpečení informací. Dále zde uvádíme způsoby, jak nás můžete kontaktovat, abyste:     získali přístup k osobním údajům, které nám poskytnete, mohli tyto osobní údaje opravit, zablokovat nebo odstranit,     mohli zrušit jakýkoliv souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste předtím udělili,     nám mohli oznámit, že si již nepřejete dostávat marketingové materiály, a     mohli se na cokoliv zeptat v souvislosti s postupy při ochraně vašich osobních údajů. Abychom mohli poskytovat služby prodeje v obchodě musíme shromažďovat osobní údaje dotčených osob na korespondenční a fakturační účely. V každém případě se zavazujeme zajistit, aby informace, které shromažďujeme a používáme, byly pro tento účel vhodné a nepředstavovaly narušení soukromí dotčených osob. Pokud jde o kontaktování pro marketingové účely, společnost bude dotyčné osoby kontaktovat na další souhlas se zpracováním osobních údajů, v případě, že se nejedná o oprávněný zájem. Společnost Italská káva, s.r.o. shromažďuje pouze potřebné osobní údaje z důvodu správného vybavení vaší objednávky v obchodě a informování o jejím průběhu. Jedná se o naslednovné údaje:jméno a příjmení objednávajícího     e-mail objednávajícího     fakturační adresa objednávajícího pro potřeby vystavení daňového dokladu     dodací adresa objednávajícího pro potřeby doručení objednávky     telefonický kontakt na objednávajícího pro potřeby komunikace se zákazníkem z naší strany a ze strany doručovatelů objednávek     případné IČO, DIČ a IČ DPH pro potřeby vystavení daňového dokladu Následně zpracováváme všechny další objednávky objednávajícího. Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů neprofilujeme data dotčených osob.   Právní základ pro zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů společností Itálie káva, s.r.o. je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, tedy na plnění zákonných povinností.   Kontaktování dotčených osob Naším cílem není narušovat soukromí dotčených osob a v této souvislosti se zavazujeme, že nebudeme klást irelevantní, nebo zbytečné otázky. Kromě toho, informace, které dotyčné osoby poskytnou, podléhají přísným opatřením a postupům, aby se minimalizovalo riziko neoprávněného přístupu nebo zveřejnění. Zprostředkovatelé, kteří jsou příjemci osobních údajů Osobní údaje dotčených osob můžeme předat třetím osobám, které jsou s naší společností smluvně dohodnuté, během spolupráce s vámi. Všechny třetí strany, se kterými můžeme sdílet údaje dotčených osob, jsou povinné tyto údaje bezpečně uchovávat a používat je výhradně k plnění služby, kterou poskytují dotčeným osobám v našem jménu. Když už zprostředkovatelé nepotřebují osobní údaje dotčených osob na poskytnutí této služby, postupují dále podle Zákona 18/2018 CFU V případě že je pro poskytnutí služby nutné předat citlivé osobní údaje dotčených osob třetí straně, uděláme tak jen za podmínek, kdy získáme souhlas dotčených osob, pokud není ze zákona povinnost udělat jinak. Seznam našich zprostředkovatelů, kteří jsou příjemci osobních údajů:     účetní společnost se sídlem v České republice     hostingová společnost se sídlem a datacentra v Evropské unii     Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika - zpracovatel zaslaných dotazníků služby Heureka - ověřeno zákazníky za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů přenáší, pouze na základě výslovného souhlasu zákazníka, jeho osobní údaje v rozsahu emailová adresa třetí straně - zprostředkovatelské společnosti Heureka Shopping s.r.o., která zpracovává takto poskytnuté osobní údaje po dobu 3 roky.     kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží:         Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika         UPS Banská Bystrica, 974 05         UPS BRATISLAVA         -IN TIME, Česká republika,         -Z & H, s.r.o. Prof. Sáru 44 974 01 Banská Bystrica Práva zákazníka jako dotčené osoby Kdykoli vlastníme nebo zpracováváme osobní údaje zákazníka, zákazník - dotyčná osoba, má následující práva: Právo na přístup - právo požádat o kopii informací, které máme o zákazníkovi.Právo na opravu - právo na opravu údajů, které o zákazníkovi vedeme, které jsou nepřesné nebo neúplné. Právo na zapomnění - za určitých okolností může zákazník požádat o vymazání údajů, které o něm máme, z našich záznamov.Právo na omezení zpracování - pokud se vztahují určité podmínky pro to, aby měli právo omezit zpracování. Právo na přenosnost - právo mít údaje, které uchováváme o zákazníkovi, převedeny na jinou organizáciu.Právo na námitky - právo vznést vůči určitým typům zpracování, jako je například přímý marketing. Právo na námitku proti automatizovanému zpracování včetně profilování; také právo na právní účinky automatizovaného zpracování nebo profilování. Právo na soudní přezkum: v případě, společnost odmítne žádost zákazníka na základě práva na přístup, poskytneme zákazníkovi důvod, proč. Zákazník má právo si stěžovat, jak je uvedeno níže. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti Itálie káva s.r.o. následovně:     písemně, zasláním dopisu na adresu sídla společnosti,     elektronicky, zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu,     telefonicky na výšeuvedém čísle.Informace námi poskytované dotyčným osobám     Kontaktní údaje příslušného pracovníka pro ochranu osobnýchúdajov.     Účel zpracování, jakož i právní základ zpracování.     Pokud je zpracování založeno na legitimních zájmech organizace nebo třetí strany, informace o těchto zájmech.     Kategorie osobních údajů shromážděných, uložených a zpracovaných.     Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou údaje zpřístupněny.     Pokud společnost hodlá převést osobní údaje do třetí země nebo do mezinárodní organizace, informace o tom, jak to zajišťuje. EU schválila zasílání osobních údajů do některých zemí, které splňují minimální standard ochrany osobních údajů. V jiných případech společnost zajistí zavedení zvláštních opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.     Jak dlouho budou údaje uloženy.     Podrobnosti o právech dotčených osob na opravu, výmaz, omezení nebo námitky proti zpracování.     Informace o právu dotčených osob odebrat souhlas kdykoliv.     Jak podat stížnost orgánu dohledu.     Zda poskytování osobních údajů je zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem nezbytnou k uzavření smlouvy, jakož i to, zda jsou dotyčné osoby povinné poskytnout osobní údaje a možné důsledky neposkytnutí těchto údajů.     Zdroj osobních údajů, pokud nebyly shromážděny přímo od dotčených osob.     Jakékoliv podrobnosti a informace o automatizovaném rozhodování, jako je profilování, a všechny smysluplné informace o příslušné logice, jakož i význam a očekávané důsledky takového zpracování. Formy identifikačního dokladu (ID) potřebné pro dotyčné osoby k prokázání jejich totožnosti ve vztahu k požadovaným informacím Společnost Italská káva, s.r.o. akceptuje následující formy ID, pokud se požadují informace o osobních údajích dotčených osob:     občanský průkaz     cestovní pas     rodný list   Doba archivace (retenční období) Společnost zpracuje osobní údaje každého zákazníka v obchodě na dobu 10 let od jeho poslední objednávky v obchodě, pokud zákazník - dotyčná osoba - nepožádá o předčasné odstranění svých osobních údajů. Osobní údaje pro potřeby plnění vyžadovaného zákony (např. Zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové atd.) Jsou uchovávány v době, která je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.   Podezření na nesprávné nakládání s osobními údaji V případě podezření, že s osobními údaji společnost Italská káva, s.r.o. nenakládá v souladu se zákonem, můžete se kromě možností daných zákonem, také obrátit na kontaktní osobu společnosti Itálie káva, s.r.o. přes výše uvedená kontaktní údaje, která může postup v konkrétním případě prověřit a okamžitě zjednat nápravu. Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených v GDPR, případně příslušnými právními předpisy. Změna nebo odstranění osobních údajů Po přihlášení se do obchodu máte možnost zjistit, jaké osobní údaje o vás evidujeme a můžete tato data upravovat nebo vymazat. Upozorňujeme, že fakturační údaje na vystavených daňových dokladech nelze ze zákonných důvodů vymazat ani změnit. Pokud byste chtěli Vaši registraci v obchodě zcela zrušit a dosud jste neudělali žádnou objednávku, stačí poslat e-mail na výše uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Pro změny údajů nebo přístup k Vašim údajům použijte prosím náš formulář.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internetový obchod shop.espressodoma.cz na svých stránkách neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takové data mohou být získány v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru, kontaktních formulářů, zúčastní se průzkumu, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat. Internetový obchod shop.homebarista.sk si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např .: měření návštěvnosti. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a shop.homebarista.sk za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - některé sekce stránky však nebudou bez povolených cookies fungovat korektně. Na žádost uživatele podnikne vlastník stránky - homebarista.sk všechny přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele. Platné od 01. 06. 2017