Reklamační řád

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ     Společnost Talianska káva s.r.o. (dále jen "TaIianska káva" nebo "prodávající") tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řádně informuje spotřebitele (dále také "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také "reklamace") včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav .

Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), zákonem č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.    

Tento reklamační řád je v souladu s § 18 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě dostupném zákazníkovi v každé provozovně Talianska káva s.r.o a je zároveň je zveřejněn na internetové stránce homebarista.sk a espressodoma.cz

II. ODPOVĚDNOST ZA VADY prodaného zboží    

Talianska káva s.r.o. odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (§ 619 odst. 1 občanského zákoníku) a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (§ 619 odst. 2 občanského zákoníku). Záruční doba je 24 měsíců (§ 620 občanského zákoníku).

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, Talianska káva s.r.o. však neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (§ 619 občanského zákoníku)    

Při použitých věcech (např. předváděcí model) je záruční doba 12 měsíců (§ 620 odst. 2 občanského zákoníku).

Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může Talianska káva s.r.o. poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v záručním listu (§ 620 odst. 5 občanského zákoníku).

Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží kupujícím (§ 621 občanského zákoníku). Pokud má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne jeho uvedení do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 621 občanského zákoníku).   

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (§ 627 občanského zákoníku).    

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době (§ 626 odst. 1 občanského zákoníku).

Pokud Talianska káva s.r.o. při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto Talianska káva s.r.o.nezodpovedá za jeho případné vady. Pokud však TaIianska káva s.r.o o případných vadách daru ví, je povinna na ně zákazníka při nabídce daru upozornit (§ 629 občanského zákoníku). Pokud má dar vady, na které Talianska káva s.r.o. zákazníka neupozornila, je zákazník oprávněn jej vrátit (§ 629 občanského zákoníku). Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit Italské kávě s.r.o. vše, co podle smlouvy dostal, tj i zboží přijaté jako dar (§ 457 občanského zákoníku ve spojení s § 48 odst. 2 občanského zákoníku).

III. UPLATNĚNÍ PRÁV ZE ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE)

Kupující si uplatňuje právo na opravu v kterékoliv provozovně prodávajícího, (§ 18 odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele). Pokud je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (dále jen "záruční servis"), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující si uplatní právo na opravu v tomto záručním servisu (§ 625 občanského zákoníku). Adresy a telefonní kontakty záručních servisů najde kupující v záručním listě.

Ostatní práva z odpovědnosti za vady, tj právo na výměnu zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) a právo na přiměřenou slevu si kupující uplatňuje v kterékoliv provozovně prodávajícího.

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec služeb zákazníkům, nebo záruční servis je povinen určit způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vybavení reklmácií rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (§ 2 písm. n) Zákona o ochraně spotřebitele).  

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení (§ 18 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele). Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (§ 18 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, list obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo sms zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

IV. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE  

Při předkládání zboží na reklamaci:

je třeba předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží byl koupen v Talianska káva s.r.o.

je třeba, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozený, nepoškozený živelnou událostí, neporušené plomby atd.),   

v případě, že si zákazník uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, je třeba předložit originál záručního listu.

V. ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE  

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit (§ 622 odst. 1 občanského zákoníku).

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady (§ 622 odst. 2 občanského zákoníku).  

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže (§ 622 odst. 3 občanského zákoníku).

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) (§ 623 odst. 1 občanského zákoníku ).

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat (§ 623 odst. 1 občanského zákoníku). Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách.   

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.Pokud prodávající reklamaci nevybaví do 30 dní, kupující má stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele), tj právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).   

Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.    

Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

VI. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORU V případě, že zákazník není spokoný se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.